MISE A VIZE


Naším posláním je modernizovat soukromý sektor pro vyšší efektivitu a zisk.

                 Stejně jako modernizovat veřejný sektor pro lepší a bezpečnější život nás a našich dětí.

                                           Je pro nás důležité na naší cestě pomáhat slabším spoluobčanům a podporovat naše životní prostředí.
Klademe důraz na efektivní, účelné a hospodárné zavádění moderních technologií do procesů organizací. Naše řešení navrhujeme a zavádíme vždy s ohledem na příslušnou legislativu, metodiku a moderní technologie, jako investici s přiměřenou návratností, a řešení vždy stavíme na péči řádného hospodáře, na platformě inovativnosti a udržitelnosti rozvoje i na celospolečenské odpovědnosti. 


Legislativa: Ctíme rozdílnost veřejnoprávního prostředí ve své legislativní závislosti dané kogentní právní povahou, což je odlišná situace oproti kogentní právní povaze soukromoprávního prostředí.


Metodologie: Zlepšujeme život zaváděním moderních souborů koncepcí a metod tzv. 4.0: Smart City i Průmyslu 4.0, souborem metod eGovernmentu,Smart Administration.


Technologie: Hlavní roli  moderního světa hraje digitalizace. Přestože zavádění informačních systémů již několik let aktivně probíhá ve veřejných i soukromých organizacích, potenciál není zdaleka ještě naplněn, a navíc se digitální svět velmi rychle inovuje. Internet věcí, senzorika, Big Data, Open Data, Cloud, portálová responzivní řešení, interaktivní i participativní řešení, to vše se rychle vyvíjí a je nutné uvažovat o řešeních jako o univerzálních platformách neuzamykajících zákazníka proprietálností, na druhou stranu je vždy existenčně nutné mít na paměti i rizika a dodržovat zásady bezpečnosti, stability a uživatelské přívětivost, které níže rozebereme samostatně.Při postupném sycení trhu digitálními systémy vyvstává potřeba jejich integrace, automatizace, vytěžování, strojového učení a celkového zvyšování chytrosti řešení ve svou inteligenci, která v celkovém pohledu konečného důsledku optimalizuje, plní normy, šetří, funguje i v nestandardních výkyvech a ve vysokých zátěžích, zohledňuje různé schopnosti rozdílných typů prostředí a uživatelů, a v neposlední řadě odolává kyber-útokům a je designovaná s prevencí proti zneužití v podobě velkých bratrů.


Hodnoty:

Profesionalita

Odbornost

Slušnost

Důvěryhodnost

Optimismus


Hlavní zásady:

Zákonnost, transparentnost

Otevřenost, interaktivita

Spolupráce, participace

Bezpečnost, stabilita

Uživatelská přívětivost

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.